PKN
Protestantse Gemeente Volendam
 
ANBI ANBI
PROTESTANTSE GEMEENTE VOLENDAM BEHORENDE TOT DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND;
gegevens in het kader van de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) -transparantie

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Protestantse Gemeente Volendam
Telefoonnummer: 0610232924
RSIN/Fiscaal: 824133936
KVK 76382044
Website adres: http://volendam.protestantsekerk.net
E-mail: stolphoevekerkje@gmail.com
Kerkgebouw: Stolphoevekerkje
Secretariaatsadres: Burgemeester Kolfschotenplein 1-1A
Postcode: 1131 BN
Plaats: VOLENDAM
IBAN rekening: NL 88 INGB 0002 0153 57

De Protestantse Gemeente Volendam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (Kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in Ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven ”een gemeente is een gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woorden sacramenten”. (Ordinantie 1 artikel 1 lid 1 Kerkorde). Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in Ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de Kerkorde. Deze Kerkorde bevat o.m. bepalingen omtrent bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. De Kerkorde is te vinden op de website landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. Deze Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die totdit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Volendam.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In Volendam telt de kerkenraad bij een volledige bezetting acht leden, die worden gekozen door en -op predikant na-, uit leden van de kerkelijke gemeente. Bij een kleine gemeente zoals Volendam, dus veel minder dan 300 leden, kan onder voorwaarden hiervan worden afgeweken (zie Ordinantie 4 artikel 6 lid 4 … een kleiner aantal ambtsdragers vaststellen, met dien verstande dat alle ambten aanwezig zijn …)
Het College van kerkmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in goedkeuring van o.a door. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat ten minste uit drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken (Ordinantie 11 artikel 3).

C. Doestelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, het kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.-
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan
zie homepagina

E. Beloningsbeleid
De Protestantse Gemeente Volendam is aangewezen als gemeente waar geen predikant beroepen hoeft te worden. De gemeente volgt de regeling uit de Generale regeling rechtspositie predikanten, vergoeding voor incidentelehulpdiensten, de preekbeurt vergoeding aan de predikant die voorgaat in een dienst. De hierop betrekkinghebbende regeling vindt u via de link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden kerkenraad ontvangen geen vergoeding. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Er is een vaste organist. Hulpwerkzaamheden als b.v. tuinonderhoud e.d. worden evt. tegen een kleine vergoeding gedaan. Deze vergoeding blijft dan evenwel ruim binnen de door de Belastingdienst aangegeven vrijwilligersregeling.

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het instand houden van een levende gemeente. Dat doet zij zoveel mogelijk door gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de Kerkorde gedelegeerdnaar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkmeesters en het Collegevan Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van gemeente en leggen via jaarverslag rekening en verantwoording af aan kerkenraad.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijke kerkzijn vertoond een grote mate van continuïteit: kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komend jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan kerkleden wordt elk jaar via Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan vergoedingen voor preekbeurten door predikanten, onkosten kerkelijk werk en bijdragen voor het instandhouden van het landelijk werk.

 
terug
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 11-06-2023 om 11.00 uur
meer details

Koffiedrinken
datum en tijdstip 25-06-2023 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 09-07-2023 om 11.00 uur
meer details

Koffiedrinken
datum en tijdstip 23-07-2023 om 11.00 uur
meer details

 
Stolphoevekerkje
Burg. Kolfschotenplein 1
Volendam
meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.