PKN
Protestantse Gemeente Volendam
 
ANBI - Diaconie ANBI - Diaconie
De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat ieder die aan ons een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de te betalen inkomstenbelasting. Middels deze ANBI-button zijn gegevens van onze diaconie on-line beschikbaar.

0. ALGEMEEN
De diaconie van de Protestantse gemeente Volendam is onderdeel van de Protestantse gemeente Volendam als geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het statuut (KerkOrde) is dit in ordinantie 2. artikel 1. als volgt omschreven:
”een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst,
samenkomt rondom Woord en sacramenten”
(ordinantie 1. artikel 1. lid 1. van de KerkOrde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (KerkOrde artikel X. lid 3).
De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de KerkOrde. De KerkOrde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor kerkleden, gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. De KerkOrde is te vinden op de website van de landelijke kerk: KerkOrde Protestantse Kerk in Nederland.

De belastingdienst heeft onze diaconie een ANBI nummer gegeven.

1. FORMELE NAAM
Diaconie Protestantse Gemeente Volendam

2. RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
Goede doelen met een ANBI-status hebben van de belastingdienst een beschikking ontvangen met daarin een uniek nummer : het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN. Goede doelen hebben dit nummer nodig bij het invullen van diverse gegevens voor de belastingdienst. Het is ook nodig bij onderhandse akten voor een periodieke schenking.
Dit nummer is voor de diaconie van de protestantse gemeente: RSIN 811981010.

3. CONTACTGEGEVENS
Postadres, bezoekadres en aanschrijfadres:
Stolphoevekerkje
Burgemeester Kolfschotenplein 1
1131 BN Volendam

Website: http://volendam.protestantsekerk.net
E-mailadres: stolphoevekerkje@gmail.com
Telefoonnummer kerk: 0610232924
Bankrekeningnummer: NL88 INGB 0002 0153 57

Het contact met de gemeente loopt via ons kerkblad het “Venster“.
Hierin wordt o.a. bekend gemaakt wat de opbrengsten zijn van de gehouden collectes.
Tevens informatie over lopende projecten en overige relevante informatie.

4. SAMENSTELLING BESTUUR
De diaconie wordt bestuurd door het college van diakenen.
Dit college is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en
eigendommen en is verantwoording schuldig aan de kerkenraad.
Verder hebben zowel de kerkenraad als het college van diakenen, door het toezicht
op vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionale College voor de
Behandeling van beheerszaken (RCBB) – Zie ordinantie 11, artikel 3.
Voor ambten is een zittingstermijn van toepassing.

5. BELONINGSBELEID
Kerkelijke vrijwilligers werken Pro Deo.
De beloning van diaconale medewerkers is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling
Protestantse Kerk in Nederland”. De hierop betrekking hebbende regelingen vind u via de
link : Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Zie verder de arbeidsvoorwaarden en het landelijke beloningsbeleid/ CAO van de PKN
op www.pkn.nl

6. BELEIDSPLAN
De diaconie werkt aan de hand van een beleidsplan dat elke 4 jaar opnieuw wordt
vastgesteld en zo nodig aangepast.
Hierbij een samenvatting van het beleidsplan 2015-2019.
Het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk kunt u vinden via de link beleidsplan
Protestantse Kerk in Nederland – “Met Hart en Ziel – beleidsplan 2013 – 2016 voor de
Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland”

* Diakenen nemen deel aan ambtelijke vergaderingen zoals de kerkenraad en zijn aanwezig
in kerkdiensten. In de vergaderingen van de kerkenraad zullen beleidsplannen, begrotingen
en jaarrekeningen en collectedoelenroosters voorgelegd worden ter goedkeuring.
* Daarnaast informeert de diaconie de kerkenraad over giften die gedaan worden en andere
activiteiten die ze ontplooid.
De diaconie streeft ernaar elke 2 maanden te vergaderen.
* Diakenen zullen deelnemen aan opleidingen en vormingen teneinde
maatschappelijke ontwikkelingen te kunnen volgen en diaconale ondersteuning aan de
gemeente te kunnen bieden.
* Zij geven verder uitvoering aan het houden van het avondmaal 4 x per jaar.
Incidenteel en op voordracht van kerkenraadsleden kan een avondmaal thuis worden
gevierd.
* Overzicht van het werk wat wordt gedaan. zie KerkOrde ordinantie 4-8-5.

Wijze van geldwerving/ inkomsten
De inkomsten van de diaconie worden verkregen uit
* particuliere bijdragen
* giften
* opbrengst bezittingen
* opbrengst beleggingen
* opbrengst rentes

In de diensten wordt gecollecteerd voor het diaconale werk. Hierbij wordt in principe het collectedoelenrooster van de PKN en Kerken in Aktie gevolgd aangevuld met collectes voor noodhulp en spontane acties of een bepaald project.
De effectenportefeuille is maximaal 15% van het balanstotaal.
Het eigen collectedoelenrooster wordt jaarlijks voor het gehele jaar vastgesteld.

Wijze van beheer van het vermogen
De diaconie heeft vermogen. Uitgangspunt is dat het huidige vermogen in stand moet blijven. Er is geen winstoogmerk.
Een deel van dit kapitaal wordt defensief belegd. Het grootste deel staat op gewone bankrekeningen. De rente-inkomsten zijn opbrengsten.

Uitgaven
Het vermogen wordt o.a. besteed aan de onderstaande uitgaven.
* ondersteuning plaatselijke kerkelijke activiteiten
* het diaconaal quotum – verplichte bijdrage voor het landelijk diaconaal werk
* ondersteuning Kerk in Aktie projecten
* individuele hulpaanvragen en steun
* ondersteuning goede doelen, organisaties en fondsen

7. DOELSTELLING / VISIE
Zie KerkOrde PKN 8. en statuut landelijke kerk inzake missionaire -, diaconale en pastorale arbeid in de gemeente.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de KerkOrde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitgestrekt naar de komst van het Koningkijk van God. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

8. (jaarlijks) VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN
* Samenvatting en hoofdlijnen per lopend jaar
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Enkele taken zijn conform de KerkOrde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad (zie hierna punt 9)

9. FINANCIËN / FINANCIELE VERANTWOORDING
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd in de vorm van ondersteuning van deactiviteiten en door betaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Verkorte staat van Baten en lasten
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.10. VERWACHTE BESTEDINGEN
De verwachte bestedingen sluiten nauw aan bij de rekeningen over voorgaande jaren.
Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.
Zie ook de begroting.
terug
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 11-06-2023 om 11.00 uur
meer details

Koffiedrinken
datum en tijdstip 25-06-2023 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 09-07-2023 om 11.00 uur
meer details

Koffiedrinken
datum en tijdstip 23-07-2023 om 11.00 uur
meer details

 
Stolphoevekerkje
Burg. Kolfschotenplein 1
Volendam
meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.